fbpx
Darmowa dostawa już od 189zł!
Sprawdź nasze social media!

Regulamin

Regulamin dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.lasuchowo.pl
I. Postanowienia ogólne
 1. Podmiotem oferującym możliwość dokonywania zakupów Produktów za pośrednictwem serwisu www.lasuchowo.pl (zwany dalej „Serwis”) jest reprezentowany przez Emilię Rewako prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą L3C Emilia Rewako, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5842592044, REGON 221081220 (zwana dalej „Dostawcą”)

 2. Numer telefonu Dostawcy +48 515-486-059, adres: Wzgórze Bernadowo 74d/2, Gdynia 81-583 mail: kontakt@lasuchowo.pl.

 3. Podmiot składający Zamówienie w Serwisie winien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed jego złożeniem. Serwis działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Dostawca zastrzega sobie prawo do umieszczania treści reklamowych dotyczących towarów i usług osób trzecich w formach stosowanych w sieci Internet.

 5. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej oraz innych działań sprzecznych z jego celem oraz niezgodnych z przepisami prawa, jak również dostarczania treści bezprawnych.

 6. Z Serwisu mogą korzystać tylko Klienci będący osobami pełnoletnimi, tj. które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych

II. Warunki składania i realizacji zamówień
 1. Celem skutecznego złożenia Zamówienia w Serwisie, Klient może wedle swego wyboru:
  a) Zalogować się na istniejące już Konto – poprzez podanie danych niezbędnych do zalogowania (login i hasło),
  b) dokonać Rejestracji konta w Serwisie (Rejestracja) poprzez podanie maila i wybranego hasła. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Dostawcę w Serwisie i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną za pomocą Serwisu. Podczas Rejestracji Klient (konsument) podaje imię, nazwisko, adres, email, telefon. Klient niebędący Konsumentem podaje także dane do Faktury Vat- tj. nazwę przedsiębiorstwa, siedzibę, NIP,
  c)złożyć Zamówienie jako Gość, tj. bez dokonywania rejestracji. W takiej sytuacji Klient (konsument) podaje imię, nazwisko, adres, email, telefon. Klient niebędący Konsumentem podaje także dane do Faktury Vat- tj. nazwę przedsiębiorstwa, siedzibę, NIP,

 1. Zamówienia składane są poprzez dokonanie wyboru Produktu z katalogu Produktów udostępnianego w Serwisie i umieszczenie ich w tzw. koszyku. („Do koszyka”).

 2. Po zakończeniu procesu wyboru Produktów, Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy Produktów, a następnie wybiera sposób dokonania zapłaty za Produkty.. Zamówienie dokonane jest  z momentem wyboru przycisku „Zamawiam i płacę””

 3. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia zgodnie z procedurą opisaną powyżej, na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłane potwierdzenie dokonania Zamówienia. (zwarcie Umowy sprzedaży Produktu)

 4. Wszystkie ceny podawane w Serwisie są cenami brutto.

 5. Wysyłka Produktów następuje w terminie 2 dni roboczych od otrzymania zapłaty za Produkty lub od złożenia Zamówienia, jeżeli Klient wybrał dostawę za pobraniem. 

 6. W razie braków zamówionych Produktów, Dostawca może zaproponować zamienniki zamawianego towaru, jednak Klient ma prawo zrezygnować z całej dostawy, jeżeli nie ma wszystkich zamówionych Produktów. Zamówienie niekompletne, nie będzie wysyłane bez akceptacji telefonicznej Klienta.

III. Płatność i sposób dostawy
 1. Płatność za Produkty może następować w następujący sposób:
  a) Płatności elektroniczne (Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU SA) b) Płatność kartą płatniczą
  c) Karty płatnicze:

 • Visa
 • Visa Electron
 • Mastercard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

            d) Blik

 1. Produkty dostarczane są na terenie całej Polski.

 2. Dostawca oferuje następujące sposobu dostawy Produktów:
  a) Przesyłka kurierska INPOST 
  b) Paczkomaty INPOST

 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Jeśli Dostawca nie otrzyma zapłaty w tym terminie wezwie Kupującego do dokonania płatności wyznaczając termin dodatkowy. W przypadku bezskutecznego wezwania, Dostawca ma prawo anulować zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

 2. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 3. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski. 

 4. Realizacja Zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14. 

 5. Koszty przesyłki kurierskiej określone są na stronie DOSTAWA – ŁASUCHOWO (lasuchowo.pl)

IV. Odstąpienie od umowy
 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dostarczenia Klientowi towaru. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem ww. terminu.

 2. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu w trybie i terminach, określonych w ust. 1 powyżej, Dostawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu zwróci Klientowi wszelkie dokonane przez niego płatności, przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Sposób zapłaty zwracanej kwoty na rzecz Klienta może być zmieniony jedynie za wyraźną zgodą Klienta, przy czym w razie płatności gotówką, wskazane jest, określenie przez Klienta numeru konta do dokonania zwrotu zapłaty.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane drogą elektroniczną na adres: kontakt@lasuchowo.pl W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną Dostawca niezwłocznie po jego otrzymaniu potwierdzi Klientowi ten fakt.

 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy klient otrzymuje drogą elektroniczną w momencie złożenia zamówienia.

 5. W ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu Klient winien zwrócić Produkty Dostawcy. Koszt odesłania Produktów Dostawcy obciąża Klienta. Do zachowania terminu wystarczające jest nadanie przesyłki zawierającej Produkty przed jego upływem. 

 6. Dostawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Produktu. 

 7. Prawo odstąpienia nie przysługuje, w sytuacji gdy dostarczony Produkt został przez Klienta otwarty po dostarczeniu w taki sposób, że nie można go zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

V. Świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. Dostawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi elektroniczne: założenie i prowadzenie Konta Klienta w Serwisie, umożliwienie złożenia Zamówienia poprzez odpowiedni formularz, umożliwienie przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu.

 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą zarejestrowania przez Klienta Konta Klienta, z chwilą złożenia Zamówienia bez uprzedniej rejestracji, a także w momencie przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 3. Klient może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać ww. umowę, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@lasuchowo.pl

 4. Klient nie jest uprawniony do dostarczania za pomocą Serwisu treści bezprawnych.

 5. W celu dokonywania zakupów Produktów za pośrednictwem Serwisu, konieczne jest posiadanie aktywnego adresu email.

 1. Posiadać dostęp do sieci Internet, zarówno z użyciem protokołu HTTP jak i szyfrowanego HTTPS (siła szyfrowania co najmniej 256 bitów). Wszelkie dane wrażliwe dotyczące Klienta przesyłane są z użyciem protokołu szyfrowanego certyfikatem SSL.

 2. Korzystać z przeglądarki internetowej z włączoną obsługą cookies, JavaScript oraz wtyczką Adobe Flash w wersji 10 lub wyższej. 

 3. Posiadać oprogramowanie pozwalające na odczyt dokumentów w formacie PDF (rekomendowany jest Adobe Acrobat Reader w najnowszej wersji).

VI. Reklamacje
 1. Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi/Konsumentom produktu bez wad fizycznych i prawnych.

 2. Dostawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się̨ do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postepowania.

 3. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać́ dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię̨ i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również̇ wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść́ żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi, Klient powinien dostarczyć́ reklamowany produkt lub produkty do Dostawcy opisem reklamacji.

 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przekazany przez Klienta w toku składania zamówienia.

VII. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Klientów w związku z nabywaniem przez nich Produktów oferowanych przez Dostawca za pośrednictwem Serwisu jest podmiot określony w pkt I.1. Regulaminu. 

 2. Szczegółowe zasady określone są w Polityce Prywatności udostępnionej w Serwisie.

 3. Podanie danych osobowych przez Klienta nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

VIII. Postanowienia końcowe
 1. W przypadku zmian w Regulaminie, Klienci będą o nich informowani za pośrednictwem zakładki w Serwisie. Zmiany Regulaminu będą się odnosić wyłącznie do transakcji zawieranych po dniu wejścia w życie zmienionego Regulaminu.

 2. Prawem właściwym dla umów zawieranych pomiędzy Klientami a Dostawca za pośrednictwem Serwisu jest prawo polskie.

 3. Klient/Konsument ma prawo w razie zaistnienia sporu, skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (mediator, arbiter) np. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.