fbpx
Darmowa dostawa już od 189zł!
Sprawdź nasze social media!

Polityka prywatności

W związku z obowiązkiem informacyjnym, nałożonym przez obowiązujące przepisy prawa, w tym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że Emilia Rewako prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą L3C Emilia Rewako przetwarza Państwa dane osobowe uzyskane w związku z procesem zakupu Produktów za pośrednictwem Serwisu www.lasuchowo.pl

I. Administrator danych osobowych

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Emilia Rewako prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą L3C Emilia Rewako, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5842592044, REGON 221081220. (dalej: „Administrator”).

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Wzgórze Bernadowo 74d/2, Gdynia 81-583 lub drogą e-mailową pod adresem: mail: kontakt@lasuchowo.pl.

3. Gromadzone dane: imię, nazwisko, telefon, adres mailowy,

4. Poprzez podanie swoich danych osobowych w toku składania Zamówienia w Serwisie oraz zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki prywatności. 

II. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe uzyskane podczas realizacji zakupu Produktów przy użyciu Serwisu, wykorzystujemy w następujących celach:

 • prowadzenia Konta w Serwisie (art. 6 ust.1 pkt. b RODO),

 • realizacji Zamówień dokonanych za pośrednictwem Serwisu (art. 6 ust.1 pkt. b RODO),

 • marketingu bezpośredniego własnych usług i Produktów (art. 6 ust.1 pkt. f RODO), 

 • udzielania odpowiedzi na pytania zadane przez formularz (art. 6 ust.1 pkt. a RODO), 

 • realizacji procesu reklamacji lub odstąpienia od Umowy (art. 6 ust.1 pkt. c RODO ),

 • archiwalnych, dochodzenia/ obrony przed roszczeniami (art. 6 ust.1 pkt. f RODO),

 • wykonania spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych, tj.: wystawienia i przechowywania faktur, rachunków fiskalnych oraz dokumentów księgowych (art. 6 ust.1 pkt. f RODO ),

2.   Dane Klientów będą przechowywane przez następujący okres:

 • dane dotyczące prowadzenia Konta Klienta – przez okres jego utrzymywania w Serwisie, nie dłużej niż do momentu zgłoszenia przez Klienta żądania jego usunięcia,

 • dane związane z realizacją Zamówień – przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym dokonano sprzedaży, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń,

 • dane związane z realizacją działań marketingowych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu,

 • dane związane z realizacją procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy – przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym rozpatrzono reklamację lub odstąpiono od umowy

 • cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

III. Komu przekazujemy dane osobowe

1.Państwa  dane osobowe przekazujemy:

– organom, instytucjom i osobom związanym z prowadzonymi dla Państwa usługami/czynnościami ( tj. księgowość, usługi pocztowe, kurier, prawnik)

– podmiotom obsługujących kwestię płatniczą Administratora

– podmiotom świadczącym usługi informatyczne i utrzymania poczty elektronicznej

– podmiotom zapewniającym usługi marketingowe

– odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

2. Dostęp do Państwa danych mają także osoby pracujące/współpracujące u Administratora.

3. Nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

IV. Państwa uprawnienia

1. W każdej chwili mogą Państwo skierować do Administratora żądanie dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

2. Mają także Państwo możliwość żądania od Administratora przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych.

V. Prawo sprzeciwu

1. Niezależnie od uprawnień określonych w IV. przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

2. Po otrzymaniu od Państwa sprzeciwu nastąpi zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych, jednak ze względu na ich rodzaj oraz cel ich przetwarzania, może to powodować konieczność zaprzestania świadczenia usług prawnych przez Administratora w całości lub części.

VI. Skarga

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje Państwu możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Ochrona danych osobowych

1. Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia.

2. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

VIII. Mechanizm cookies, adres IP

1. Serwis używa plików tekstowych zwanych Cookies. Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Klienta.

2. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Klienta Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

3. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych Klienta.

4. Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Klienta, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakiegokolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta.

5. Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej Serwisu. Administrator oświadcza, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące.

6. W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies), „stałe” (persistent cookies) oraz „analityczne”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania (opuszczenia strony). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Cookies „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości strony internetowej Serwisu. Gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony, typie strony, z jakiej Klient został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Klienta w Serwisie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Klienta lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej Serwisu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Klient ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

8. Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową Serwisu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych. Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej Serwisu.

IX. Dostęp do danych i zabezpieczenia

1. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu mają jedynie osoby uprawnione przez Administratora.

2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Serwisie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta w Serwisie. Hasło Klienta jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem ustalenia nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Zapomniałem hasło”, podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie. Na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu, zostanie wysłana wiadomość e-mail z unikalnym przekierowaniem na Stronę Internetową Serwisu, po wybraniu którego Klient będzie miał możliwość wybrania nowego Hasła.

3. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

X. Postanowienia końcowe

1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana